Об организации всесоюзного акционерного общества по иностранному туризму в СССР
description

Об организации всесоюзного акционерного общества по иностранному туризму в СССР

> Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні Додатки Додаток 1. Уривки з книги «Мандри Василя Григоровича-Барського по святих місцях Сходу з 1723 по 1747 рік»Додаток 2. Протоколъ №4 засъданія комиссіи по организаціи экскурсій для учащихъ и учащихся среднихъ учебныхъ заведенійДодаток 3. Послуги найвідоміших готелів Києва в другій половині ХІХ — на початку ХХ …
Размещение производительных сил и региональная экономика
description

Размещение производительных сил и региональная экономика

Міністерство освіти і науки УкраїниДрогобицький державний педагогічний університет імені Івана ФранкаВідділення економіки та менеджментуКафедра курортного менеджменту ПЛАНИ ЛЕКЦІЙЗ КУРСУ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Дрогобич – 2004 Затвердженона засіданні кафедри курортного менеджментупротокол № _______від «___» ________ 2004 р Плани лекцій укладено відповідно до навчальної програми курсу «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка». Плани курсу …
Организация труда менеджера
description

Организация труда менеджера

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА ПРОГРАМАНОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ0502 «МЕНЕДЖМЕНТ» РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним торговельно-економічним університетом, Київським економічним інститутом менеджменту «Екомен». Обговорено і рекомендовано до друку Президією науково-методичної комісії з напряму підготовки «Менеджмент», 19 жовтня 2001 p., протокол № 4. ВСТУП Програма вивчення дисципліни «Організація праці менеджера» складена відповідно до місця та значення дисципліни за …
Генезис и эволюция научного туристского дискурса
description

Генезис и эволюция научного туристского дискурса

Божко Л.Д.Вісник Харківської державної академії культури. — 2012. — Вип.37. — С.56-66. Генезис та еволюція наукового туристського дискурсу Аналізуються наукові дослідження в галузі туризму, зокрема формування наукових шкіл і виявлення особливостей тематики досліджень окремих напрямів західними вченими. Ключові слова: туризм, туристичний дискурс, інституціоналізація наукового напряму, туристські наукові школи. З другої половини XX початку XXI ст. …
Сфера развлечений как составляющая маркетинговой стратегии туристического бизнеса
description

Сфера развлечений как составляющая маркетинговой стратегии туристического бизнеса

Матюхін В.О., Кобзєва О.В.Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація і управління підприємствами(в туристичній сфері). — 2007. — №11. — С.182-186. Сфера розваг як складова маркетингової стратегії туристичного бізнесу У статті розглянуто два варіанти стратегії розвитку туристичного продукту за рахунок упровадження індустрії розваг у різні види туризму. Запропонована динамічна модель комплексу маркетингу туристичних послуг. Проаналізовані особливості моделі …
Потенциал рабочей силы в курортнорекреаційній и туристической сфере
description

Потенциал рабочей силы в курортнорекреаційній и туристической сфере

Драгунова Т.А., Майданік І.П., Чвертко Л.А. Материалы докладов ІІ научно-практической конференции «Информационные технологии в управлении туристической и курортно-рекреационной экономикой».-15-16 сентября 2006 года, г. Бердянск.. Потенциал рабочей силы в сфере курортно-рекреационной и туристической В рамках этой тематики отдел миграционных исследований Института демографии и социальных исследований НАН Украины с помощью работников Уманского государственного педагогического университета имени Павла …